Algemene voorwaarden Garage Toeter

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leiden onder nummer 53644654
 
Artikel 1 Algemene bepalingen en definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, verkopen, reparaties, onderhoud en andere rechtsbetrekkingen tussen Garage Toeter, hierna ook te noemen de opdrachtnemer, en haar afnemers en/of opdrachtgevers en/of cliënten, hierna ook te noemen de opdrachtgever, met betrekking tot voertuigen, onderdelen en toebehoren daarvoor of anderszins. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop, verkoop en op het verrichten van diensten door de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een op bedrijf. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarnaar eventueel door de opdrachtgeven wordt verwezen, wijst de opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand.

Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk schriftelijk worden afgeweken. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.

De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

* het voertuig: een personen auto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, een vrachtwagen, een aanhanger of een combinatie daarvan;

* de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage- demontage- , herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillig of wettelijke keuringen en schadetaxaties, ieder afzonderlijk tezamen aangeduid als “werkzaamheden”;

* de opdrachtgever: diegene die de opdrachtnemer opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot voertuigen, onderdelen en/of toebehoren daarvoor of anderszins, een en ander in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Opdracht

Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven hoe ook genaamd en op welke wijze en door wie van de opdrachtnemer en/of waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, geldende prijzen, specificaties en tarieven.

Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar voor de opdrachtnemer niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen de opdrachtnemer gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van de opdrachtgever technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de bij haar ter reparatie aangeboden auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen.

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven, Een afschrift van de schriftelijke of elektronische opdracht wordt desgewenst door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekt. Indien een opdracht slechts mondeling is gegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer, dan wel de afleveringsbon, dan wel de factuur van de opdrachtnemer dan wel andere documenten van de opdrachtnemer als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

Artikel 3 Prijzen

Alle door de opdrachtnemer genoemde prijzen zijn in euro en zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van
montage-, service- en keuringswerkzaamheden en kosten van rijklaar maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien sprake is van prijsstijgingen, die van leveranciers van opdrachtnemer daaronder begrepen, alsmede bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voor doen na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen is opdrachtnemer bevoegd de overeengekomen prijst te verhogen overeenkomstig deze stijging.

Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Werkplaatsuurtarieven zijn niet in begrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle prijzen zijn berekend op basis van levering ter vestigingsplaats van opdrachtnemer. Bij aflevering elders zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Alle in het kader van een overeenkomst (op) en daaraan vast geleverde en nog (op) te leveren zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle vorderingen in het kader van de overeenkomst of andere tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten die de opdrachtnemer heeft of zal verkrijgen op de opdrachtgever volledig zijn betaald.

Zolang het eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat de opdrachtnemer in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij de opdrachtnemer te melden.

De opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op al hetgeen zij voor of namens de opdrachtgever onder zich heeft op de ter reparatie of ter onderhoud aan hem geboden personenauto, aanhangwagen, bedrijfswagen of andere zaken, indien en voor zolang als de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de betreffende zaak niet of niet geheel voldoet en /of de opdrachtgever de kosten van eerdere door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan diezelfde zaak niet of niet in zijn geheel voldoet en/of de opdrachtgever andere vorderingen die voorvloeien uit de contractuele relatie met de opdrachtnemer niet of niet geheel voldoet, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke door de opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtnemer verschuldigd is of zal zijn.

Door zaken in de macht van de opdrachtnemer te (doen) brengen, vestigt de opdrachtgever daarop een pandrecht ten gunste van opdrachtnemer voor al hetgeen hij aan de opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is of zal worden. Tenminste zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld.

De opdrachtnemer is  bevoegd om als pandhouder voornoemd vuistpand in te zetten in  een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze algemene voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.

Artikel 5 Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht eigendom van opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding of teruggave aanspraak kan  maken.

Artikel 6 Schadetaxatie

Indien de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Betaling

Tenzij opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van het totale door de opdrachtgever verschuldigde bedrag door de opdrachtgever bij het afhalen van het voertuig of welke andere zaak ook te hebben plaatsgevonden, dan wel contact bij aflevering, zonder dat de opdrachtgever bevoegd is tot verrekening, inhouding of opschorting van enig bedrag ook. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van een dienst.

Indien betaling achteraf is overeengekomen dient de betaling uiterlijk 10 dagen na factuurdatum door de opdrachtnemer te zijn ontvangen, zonder dat de opdrachtgever enige korting, beroep op verrekening, opschorting of inhouding toekomt.

De opdrachtgever dient op eerste verzoek van de opdrachtnemer een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door opdrachtnemer verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door de opdrachtnemer te bepalen wijze. De opdrachtnemer is tot een dergelijk verzoek te allen tijde bevoegd. Indien de opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is de opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval de wettelijke handelsrente vermeerderd met 3% over het achterstallige bedrag te berekenen per dag vanaf de betreffende vervaldag, onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende rechten.

In geval van verzuim van de opdrachtgever is deze aan de opdrachtnemer ter zake van de door de opdrachtnemer gemaakte en te maken kosten ter incasso van de vordering een bedrag verschuldigd gelijk aan 15% van het openstaande bedrag, zulks met een minimum van € 250,–, onverminderd de aan de opdrachtnemer verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding.

Artikel 8 Aflevering

Het voertuig wordt geleverd te vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien het voertuig niet binnen 2 dagen vanaf het tijdstip dat opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat deze gereed staat, is opgehaald , komt het voertuig vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van de opdrachtgever. In dat geval is opdrachtnemer bevoegd bewaarloon te berekenen conform het in haar bedrijf of ter plaatse geldende tarief. Eventuele verplaatsing van het voertuig geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van de door de opdrachtnemer ter reparatie of anderszins onder haar beheer aanvaarde voertuig blijft bij de opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

Artikel 9 Leveringstijd

Als leveringstijd geldt de datum, van levering van de zaak of de dienst zoals vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst of zoveel eerder of later als partijen nader zijn overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.

Indien geen datum van levering is overeengekomen zal opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk mededelen wanneer de voertuigen ter vestigingsplaats van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever gereed zal staan, dan wel op een andere overeengekomen plaats zal worden afgeleverd.

Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering. Zij kunnen nimmer als fatale termijn hebben te gelden.

Niet tijdige levering door opdrachtnemer is nimmer een geldige reden voor de opdrachtgever om de overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient de opdrachtnemer eerst schriftelijk door de opdrachtgever in gebreke te worden gesteld waarbij door de opdrachtnemer een termijn van tenminste een maand voor de nakoming wordt gegeven alvorens de opdrachtnemer ter zake in verzuim kan raken.

Artikel 10 Opschorting

Gedurende de periode dat de opdrachtgever aan enigerlei opeisbare (betalings)verplichting  jegens de opdrachtnemer niet heeft voldaan, is de opdrachtnemer bevoegd de (verdere) nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder dat dat afbreuk doet aan de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen prijs en eventuele verdere schade van de opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 11 Annulering

De opdrachtgever kan, indien hij zijn recht tot ontbinding op grond van artikel 9, laatste alinea, niet wenst uit te oefenen of indien hij geen recht op ontbinding heeft, de koopovereenkomst annuleren, bij overschrijding van de levertijd. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Bij overschrijding van de levertijd met een periode tot en met vier weken kan de opdrachtgever annuleren, mits hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de annulering de een bedrag van 10% van de opdrachtprijs, vergoedt met een minimum van € 300,–, tenzij de opdracht een lagere  prijs heeft, dan geldt de gehele prijs.

Indien de opdrachtgever na vijf werkdagen deze vergoeding niet heeft betaald, is de opdrachtnemer bevoegd de opdrachtgever schriftelijk mede te delen dat zij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de opdrachtgever niet langer een beroep doen op annulering.

Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan vier weken kan de opdrachtgever schriftelijk annuleren zonder aan de opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 12 Ontbinding

Indien de opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende 14 dagen nalatig blijkt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer, zal de overeenkomst van rechtswege zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij de opdrachtnemer alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is de opdrachtnemer bevoegd zonder in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende rechten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de opdrachtgever, overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet, zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan was uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, zonder dat de opdrachtnemer tot schadevergoeding en/of garanties is gehouden. De opdrachtnemer is alsdan bevoegd om het voertuig van de opdrachtgever te verkopen teneinde zich uit de opbrengst te voldoen.

Artikel 13 Overmacht

In geval de uitvoering van een overeenkomst voor de opdrachtnemer ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel naar haar eigen keuze haar verplichtingen op te schorten.

Een tekortkoming van de opdrachtnemer zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeerd.

Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

Onder overmacht wordt mede begrepen:

* bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
* vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van de opdrachtnemer;
* transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar de opdrachtnemer toe of van de opdrachtnemer naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
* oorlog(sgevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand , uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.
* brand, waterschade, in- of uitvoerbelemmeringen, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigingen of wel de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

Na ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer het recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud de opdrachtnemer slechts heeft voor zover de wederpartij daar voordeel bij heeft.

De opdrachtgever is niet gerechtigd om in geval van overmacht de overeenkomst met de opdrachtnemer te ontbinden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de opdrachtnemer in de uitvoering van haar verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade, schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten. De opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

Voor zover de opdrachtnemer uit hoofde van het in dit artikel bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft uitsluitend die schade waartegen de opdrachtnemer verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn met dien verstande dat nimmer een hoger bedrag dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Hiermee wordt beoogt een schadeplafond vast te leggen. Iedere andere vordering van schadevergoeding uit welke hoofde dan ook is uitgesloten van vergoeding. De opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

Schades waarvoor de opdrachtgever meent dat de opdrachtnemer aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein en uiterlijk binnen een termijn van 24 uur aan een medewerker van de opdrachtnemer te worden gemeld. De opdrachtnemer dient in de gelegenheid te worden gesteld, indien en voor zover mogelijk, schade van de opdrachtgever waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, ongedaan te (laten) maken. De opdrachtnemer honoreert geen verzoeken van de opdrachtgever tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van de opdrachtnemer.

Artikel 15 Garantie

Op nieuwe onderdelen, materialen en accessoires is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur c.q. toeleverancier wordt verstrekt en zoals vermeld in de aan de opdrachtgever verstrekte garantieformulieren en de te deze zaken geldende wettelijke rechten.

Zijn geen garantieformulieren verstrekt, dan zal opdrachtnemer ten aanzien van zaken die door haar van derden zijn betrokken of ten aanzien van werkzaamheden die in haar opdracht door derden zijn verricht, niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden zijn dan die welke het de opdrachtnemer van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft verkregen. Garantie op eerder door derden gebruikte zaken wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De in dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:
* gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens de opdrachtgever uitgevoerde opdracht;
* gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
* zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst te kennen heeft gegeven dat hij zich niet kan verenigen met een haar door de opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethode;
* te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder carrosserie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van de opdrachtgever zijn voorbewerkt.

De opdrachtgever kan evenmin aanspraak maken op de garantie als omschreven in dit artikel indien:

* de opdrachtgever of een derde werkzaamheden uitvoert die betrekking hebben op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op garantie wordt gedaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer;
* de opdrachtgever de opdrachtnemer niet binnen veertien dagen na het ontdekken van een gebrek c.q. gebreken haar reclame schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de opdrachtnemer indient;
* de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt om het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen.

Geen garanties worden verstrekt op aan de opdrachtnemer opgedragen noodreparaties.

In geval van enige garantie is de opdrachtnemer uitsluitend te harer keuze slechts gehouden tot vervanging, aanvulling op reparatie van de zaak, mits tekortkoming geen betrekking heeft op de gebruikelijke afwijkingen en niet het gevolg is van een buiten komende oorzaak en/of enige handel of nalaten van de opdrachtgever of derden, dan wel van normale slijtage.

Artikel 16 Reclame

Klachten ter zake van door de opdrachtnemer geleverde zaken of door hem verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd, maar in ieder geval binnen 8 dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn bij de opdrachtnemer te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken.

Voornoemde termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van een zaak c.q. het moment dat een zaak door de opdrachtgever wordt opgehaald.

De opdrachtgever heeft de verplichting bij het afhalen van een zaak of bij aflevering van een zaak te onderzoeken of sprake is van uiterlijk waarneembare gebreken, zoals krassen deuken e.d. Ten aanzien van dergelijk uiterlijk waarneembare gebreken is na het moment waarop de opdrachtgever de zaak feitelijk afhaalt of de opdrachtnemer de zaak feitelijk aflevert geen reclame mogelijk, behoudens door de opdrachtgever te leveren bewijs dat de uiterlijk waarneembare gebreken door de opdrachtnemer zijn veroorzaakt.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door de opdrachtgever slechts worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd. De opdrachtnemer heeft het recht geschillen voor te leggen aan zowel de bevoegde rechter in het arrondissement waar zijzelf gevestigd is, als aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever gevestigd is.